In verband met onze vakantie van zondag 3 maart tot en met donderdag 7 maart wordt uw bestelling na die tijd verwerkt.

Algemene verhuurvoorwaarden

Levering en terugbezorging

Artikel 1

De verhuurder bezorgt het gehuurde op het door de huurder aangegeven adres en haalt het gehuurde na het verstrijken van de huurperiode op de overeengekomen einddatum op, tenzij partijen hiervan bij overeenkomst uitdrukkelijk zijn afgeweken. Wijzigingen in de huurovereenkomst en afwijkingen van de algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen. Valt de einddatum op een werkdag, dan zal het gehuurde worden opgehaald tussen 14.30 uur en 21.30 uur. Valt de einddatum op een zaterdag, dan zal het gehuurde worden opgehaald tussen 7.00 uur en 17.00 uur. Huurder is verplicht om op de einddatum op voormelde tijdstippen aanwezig te zijn om het gehuurde af te geven aan huurder. indien huurder op de einddatum op voormelde tijdstippen niet aanwezig zijn, dan is verhuurder gerechtigd om € 50,- voorrijkosten en extra huur bij huurder in rekening te brengen.

Controle op goede staat van het gehuurde
Artikel 2

De huurder wordt geacht, direct na ontvangst, de gehuurde zaken op niet zichtbare gebreken te controleren. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen binnen 8 uur na ontvangst van de betreffende zaken schriftelijk te worden gemeld bij verhuurder. Niet gemelde gebreken worden geacht te zijn ontstaan tijdens de duur van de huurovereenkomst.

Verplichtingen huurder
Artikel 3

De huurder is verplicht de gehuurde zaken slechts overeenkomstig de bestemming te gebruiken en in het bijzonder om:

 1. gehuurde zaken overeenkomstig de insteltijden (zonnehemels) en bedieningsvoorschriften die doorverhuurder aan huurder bij aflevering van de zaken zijn overhandigd, te behandelen.
 2. aanspraken van derden op de gehuurde zaken af te wijzen en verhuurder terstond daarvan op de hoogte te stellen.
 3. onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.
 4. geen veranderingen aan de gehuurde zaken aan te brengen.

Waarborgsom
Artikel 4

 1. De huurder is verplicht alvorens de gehuurde zaken te ontvangen, aan de verhuurder een door verhuurder vast te stellen waarborgsom te betalen.
 2. De verhuurder is gerechtigd eventuele kosten van reparatie door schuld of nalatigheid van de huurder te verrekenen met de waarborgsom.
 3. De verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij beëindiging van het contract nadat de verhuurder heeft kunnen vaststellen dat de huurder aan al zijn verplichtingen jegens verhuurder heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

Schade
Artikel 5

 1. Huurder is verplicht om gedurende de looptijd van de huurovereenkomst het gehuurde verzekerd te houden tegen schade ontstaan door brand, diefstal en/of waterschade.
 2. Vanaf het moment waarop de huurder de gehuurde zaken heeft ontvangen tot het moment dat de huurder de gehuurde zaken terugbrengt, dan wel het moment waarop de verhuurder de gehuurde zaken bij de huurder ophaalt, is het risico van beschadiging, verloren gaan of teniet gaan van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder. De daarmee gemoeide bijkomende kosten komen eveneens voor rekening van de huurder.
 3. Huurder heeft, indien gebrek of schade aan het gehuurde is ontstaan buiten zijn schuld en ook anderszins niet aan hem is toe te rekenen, recht op vervanging van de desbetreffende zaken gedurende de verdere looptijd van de huurovereenkomst, voorzover de verhuurder vervangende zaken voorradig heeft.

Aansprakelijkheid
Artikel 6

 1. Verhuurder is jegens huurder niet aansprakelijk voor enigerlei schade van huurder of derden waaronder begrepen volgschade, ten gevolge van gebreken aan de gehuurde zaken van welke aard dan ook, zichtbaar of onzichtbaar.
 2. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade van huurder of derden waaronder begrepen gevolgschade ten gevolge van onkundig gebruik van de gehuurde zaken of gebruik van de gehuurde zaken in strijd met de bedieningsvoorschriften.
 3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de verhuurder voor schade beperkt tot het bedrag waarop de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van verhuurder in het desbetreffende geval aanspraak geeft.

Vrijwaring
Artikel 7

Huurder zal verhuurder vrijwaren tegen alle aanspraken terzake van eventueel door of in verband met de gehuurde zaken, dan wel het bezit of het gebruik ervan, direct of indirect bij derden veroorzaakte schade hoe en in welke vorm dan ook.