Let op! In verband met de grote drukte kunnen nieuwe bestellingen pas na donderdag 30 mei ingepland worden. Reeds ingeplande bestellingen worden gewoon op de aangegeven datum geleverd.

Algemene verkoopvoorwaarden


Artikel 1: Wijzigingen

 1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van de algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.
 2. Indien de wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
 3. Bij onenigheid tussen partijen omtrent de door de koper te betalen koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 8 van deze algemene voorwaarden van toepassing is.


Artikel 2: Kwaliteit en Omschrijving

 1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem goederen te leveren in de omschrijving en hoeveelheid als nader in de koopovereenkomst omschreven.
 2. De verkoper staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, tenzij de verkoper heeft gegarandeerd dat de goederen wel voor het doel geschikt zijn waarvoor de koper deze wil bestemmen.


Artikel 3: Garantie

 1. De verkoper stelt zich tegenover de koper aansprakelijk voor schade ontstaan aan de in de koopovereenkomst genoemde goederen, gedurende een met de koper nader overeen te komen termijn. De garantietermijn is afhankelijk van de aard en de soort van de gekochte goederen. Indien de schade het gevolg is van het feit dat de koper de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt, is de verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk krachtens de garantieregeling.
 2. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van de verkoper.


Artikel 4: Verzending/opslag

 1. Indien de verkoper en koper omtrent plaats van levering van de goederen niets zijn overeengekomen, dan vindt de levering van de goederen plaats op het adres van de verkoper.
 2. Indien de verkoper en koper zijn overeengekomen dat de verkoper de goederen bij de koper zal bezorgen, dan zal de bezorging tegen de overeengekomen bezorgkosten worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de overeenkomst bepaald of nader hand is overeengekomen. Indien de verkoper en de koper geen bezorgkosten overeen zijn gekomen, dan is de koper verplicht om redelijke bezorgkosten aan de verkoper te voldoen.
 3. Indien de koper om welke reden dan ook niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip voor levering in ontvangst te nemen, dan is de koper verplicht aan de verkoper de opslagkosten volgens het bij de verkoper gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip van de overeengekomen levering.


Artikel 5: Eigendomsovergang en risico

 1. Eigendom van en het risico voor de goederen zal op de koper overgaan op het moment van levering.
 2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom van de goederen op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.


Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade van koper of derden, waaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, voortvloeiend uit het gebruik van de goederen.
 2. De aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de koopsom van het goed(eren) dat de schade heeft doen ontstaan.
 3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot het bedrag dat de verkoper of de koper van de verzekeraar van de verkoper krijgt uitgekeerd op grond van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 4. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor welke schade door wie dan ook geleden, voor zover deze schade voortvloeit uit onkundig gebruik van de goederen of uit gebruik van de goederen in strijd met de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.


Artikel 7: Retourbeleid

 1. Volgens het herroepingsrecht heeft u 14 dagen bedenktijd na ontvangst van de goederen.
 2. Na melding herroepingsrecht van uw goederen. Kunt u binnen 14 dagen en in de zelfde staat als geleverd uw gekochte goederen kostenloos retourneren op het adres van de verkoper. Daarvoor dient u wel eerst een afspraak te maken.
 3. Bent u niet in de gelegenheid de goederen zelf te retourneren.
  Wij kunnen het retourneren voor u uitvoeren. De kosten hiervoor zijn € 60,-


Artikel 8: Geschillen

Alle geschillen welke tussen verkoper en koper mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de Rechtbank Overijssel, zulks behoudens voorzover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.